image

Programa Talent, treball, Tecnologia (Diputació de Barcelona)

La Diputació de Barcelona ha activat ja el Programa TTT, de Talent, Treball i Tecnologia, adreçat als ens públics de la província de Barcelona, amb una durada prevista de 2 anys i un pressupost consolidat de 10.000.000 milions d’euros.

Amb la nostra experiència en diferents projectes i l’expertesa del nostre equip tècnic intern i col·laborador en consultoria, assessorament, formació i gestió de projectes, entenem des de APTABEL, la nostra potencial participació ofereix la possibilitat d’un servei adient en els àmbits de les diferents línies d’actuació que el Programa TTT de la Diputació de Barcelona planteja en el article 10 de l’anunci publicat en el BOPB del 25 de novembre de 2020, que s’emmarca dins del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.  

 

D’acord amb l’anunci de la convocatòria de la Diputació de Barcelona, es plantegen els següents aspectes:

 

El Programa Treball, Talent i Tecnologia constitueix un dels dinou projectes transformadors inclosos en el Pla d’actuació de mandat 2020 -2023 de la Diputació de Barcelona que expressen la voluntat de l’equip de govern d’oferir noves mirades a les polítiques corporatives davant els reptes que s’han d’abordar per avançar cap a un desenvolupament sostenible. 

 

El programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

 

Els seus objectius són: 

 • Minimitzar el deteriorament dels actius del territori, persones (força laboral), empreses i institucions, ocasionat per la COVID -19. 
 • Reiniciar / reorientar les economies locals en la senda de creixement en què estaven posicionades abans de l’esclat de la crisi ocasionada per la COVID -19. 
 • Reforçar i enfortir el talent del capital humà i la capacitat productiva del nostre territori per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible, alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

 

El Programa TTT està orientat a quatre línies de treball:

 

Línia a) Anàlisi i diagnosi de la situació actual

 • Detectar i caracteritzar les necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar les polítiques d’actuació locals amb la major concreció possible i en consonància amb a la realitat de cada territori. (OBJECTIU: estret de https://www.diba.cat/web/economieslocals/treball-talent-i-tecnologia)
 • Actuacions encaminades a identificar i caracteritzar la força de treball local i les seves competències digitals, així com el teixit empresarial locals.

 

Línia b) Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral

Fer partícip al teixit econòmic i social, públic i privat, articulant una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permeti optimitzar l’impacte, l’eficiència i la sostenibilitat de les actuacions. 

El seu propòsit és:

 • Fomentar la col·laboració públic -privada i la pública -pública. Es tracta de consolidar fórmules d’espais de col·laboració, cooperació i concertació, entenent aquestes fórmules de col·laboració com a part de l’estratègia d’intervenció territorial en el desenvolupament econòmic local. 
 • Creació de sinergies entre ENS en l’àmbit del desenvolupament del territori.
 • Optimitzar els recursos públics per millorar l’accés de les persones i les empreses als recursos i serveis potencials i disponibles.
 • Implicar en l’estratègia d’aliances a empreses, organitzacions empresarials, agents sindicals, universitats, centres de formació especialitats, centres de recerca i innovació, col·legis professionals, cambres de comerç i altres organitzacions que puguin tenir un paper rellevant en la millora de la competitivitat del territori.

Línia c) Desenvolupament competencial de les persones

  • Millorar i actualitzar les habilitats digitals de les persones per tal de minimitzar la bretxa tecnològica, millorar l’ocupabilitat i l’accés al mercat laboral, mitjançant els PLE.
  • Reforçar i enfortir el talent del capital humà a través del disseny i execució d’entorns d’aprenentatge personals (PLE).
  • Modificar i transformar la forma d’accedir a aprenentatges significatius dins el model de PLE -perspectiva de l’aprenent del s.XXI en un entorn digital i híper connectat. 
 • Augmentar l’autonomia i seguretat en col·lectius d’aturats i/o professionals a l’hora d’abordar els seus objectius de millora, formació i/o reciclatge.

 

Línia d) Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial

 • Dins d’aquesta línia es pretén acompanyar a empreses a re-definir nous models de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals.
 • El seu propòsit és impulsar la competitivitat del model productiu minimitzant l’impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el procés de digitalització i transformació tecnològica.

No dubteu en contactar-nos en cas d’interès per que us puguem assessorar en els Projectes que hàgiu decidir activar a la vostra entitat. Clicar aquí.

Comparte este post:

Join Our Newsletter