Protecció de Dades

APTABEL aporta solucions en serveis d'adequació, actualització i compliment dels requisits legals de protecció de dades.

Protección de datos Aptabel

We Equip Leaders With Strategy and Vision

D'acord amb el Reglament Europeu 679/2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), les persones tant físiques com jurídiques, tenen l'obligació de garantir i protegir les dades de caràcter personal que tracten, tant informàtics com a suport de paper. S'estableix l'obligació per a les organitzacions de mantenir un Sistema de seguretat de dades actualitzat i d'acord amb la llei i Reglament, mitjançant el seu compromís responsable.

APTABEL aporta solucions en serveis d'adequació, actualització i compliment dels requisits legals de protecció de dades, en les últimes versions vigents.

realització de VERIFICACIONS, VALORACIONS I AVALUACIONS de seguretat en la protecció de dades de caràcter personal.

Assessorament personalitzat per resoldre qualsevol dubte que pugui tenir sobre la protecció de dades.

New Marketing Leaders
Ernest Rovira

Ernest Rovira

Enginyer tècnic industrial. Màster en gestió de qualitat industrial. Màster en gestió i administració d'empreses. UPC. Consultor de el grup Aptabel.

Fes la teva consulta